لیست رزومه های سرپرست دفتر فنی
  • رضا نوذری رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :مازندران-بابل
  • ابراهیم طاهرآموز رشته تحصیلی :مهندسی عمران-سازه محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد