لیست رزومه های صندوقدار
  • فائزه دانشی رشته تحصیلی :مدیریت امور فرهنگی و هنری محل سکونت :-
  • هما صابری رشته تحصیلی : محل سکونت :-
  • فاطمه بدری رشته تحصیلی :آموزش زبان و ادبیات فارسی محل سکونت :تهران-تهران
  • زهرا روستایی رشته تحصیلی :تاریخ محل سکونت :تهران-تهران
  • آرمان سلیمانی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • اميرحسين آل ابراهيم رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • ندا حفار رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
  • سارا آقایی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • رامتین زارع بنادکوکی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد