لیست رزومه های علوم و صنایع غذایی
  • زهره خوانساری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد علی خسروی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • فیروزه ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • مرضیه سامنی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • جعفری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • زانیار محمدی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
  • نگين ملكي رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد