لیست رزومه های مدیر بازرگانی
  • سیدعلی اکبر سجادی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی زندیه رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • غزال عطاپور رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • هادی تقوی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :سیستان وبلوچستان-زاهدان
  • محمد رضا سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :سمنان-سمنان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد