لیست رزومه های مدیر کنترل پروژه
  • مرتضي روشندل زاده رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • آرمان ایزدی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-شهریار
  • شهروز اقبالی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • مجتبی میرسیافی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • علیرضا آقالطیفی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • حسین بهشتی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • حسین فرهادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد