لیست رزومه های مسئول دفتر
  • سحر اجرایی رشته تحصیلی :مدیریت جهانگردی محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه قدیمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • آیدا حقگوی رشته تحصیلی :مدیریت بیمه محل سکونت :تهران-تهران
  • اکبر فرخ زاده رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
  • مینا یزدانی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
  • زهره رنجبر رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • فرشته لطفی رشته تحصیلی :آموزش زبان و ادبیات فارسی محل سکونت :البرز-کرج
  • سمانه صیدی رشته تحصیلی :تکنولوژی آموزشی محل سکونت :تهران-تهران
  • مونا طباطبای رشته تحصیلی :تولیدات گیاهی محل سکونت :تهران-تهران
  • مریم ورقایی رشته تحصیلی :مهندسی معماری محل سکونت :زنجان-زنجان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد