لیست رزومه های مهندسی صنایع
 • زیبا ساسانیان اصل رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :البرز-کرج
 • میترا قریشی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • زلیخا زارعی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا على محمدى رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سحر سلطانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه حسنی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • سید سجاد موسی کاظمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • مهرداد گیوی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • فروغ پورانصاری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • سعیده غنیمتی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسین آلاحمد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • راضیه تقیپور رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :قزوین-قزوین
 • سمانه فیضی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • مائده علمى رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :-
 • الهام اقبال رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • محمدعلی ارسنجانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا اکبرفخرآبادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا ازگلی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-شمیرانات
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد