لیست رزومه های مهندسی پلیمر
  • یاسمن کازرونی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - صنایع پلیمر محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد