لیست رزومه های مهندسی کامپیوتر
  • دانیال خواجه رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :گلستان-بندر ترکمن
  • نرگس حاجی میرزایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه توسلیان رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • مینا سرحدی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-شهریار
  • فهیمه ناصری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • نیلوفر علینژاد رشته تحصیلی :معماری سیستم های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • مهسا اشتهاردی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد