لیست رزومه های مهندسی کشاورزی
  • کاوه جهان بخش رشته تحصیلی :تولیدات گیاهی محل سکونت :تهران-تهران
  • شادمان عباسجوبی رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی آبیاری و زه کشی محل سکونت :کردستان-سنندج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد