لیست رزومه های مهندس ناظر
  • میر مهنا علی زاده رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :هرمزگان-بندرعباس
  • مهدی عریضی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • حمید حاجی بابایی طاهری رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
  • زهرا قليزاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد