لیست رزومه های کارشناس بازرگانی
 • محمد امین نیکتا رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسام باغبانیان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • عباس همایونی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سميه جوادي رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • نسترن حيدري رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهشید عرفان راد رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد اقایی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا معصومی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :البرز-کرج
 • نسترن کرمی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • رضا سبحاني رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-شهریار
 • پریسا تاک رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • کاوه مدنی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهروز نژادصفوی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
 • آرمان اندیشه رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مژده بیضاوی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • فهیمه ربیعی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :قزوین-قزوین
 • مریم کاویان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمودرضا چگيني رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :تهران-تهران
 • نازنین حقیقتیان رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست محل سکونت :تهران-تهران
 • عرفان جبه دار رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • هانیه رحمتی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • یاشار دفاعی رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا فهیمنیا رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد