لیست رزومه های کارشناس برق
  • مانا ساکی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
  • احسان انصاری رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-شهرضا
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد