لیست رزومه های کارشناس ساخت و تولید
  • رضا امینی گزیک رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد