لیست رزومه های کارشناس فروش
 • رضا حسینی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سپيده علم دوست رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • امیرمحمد براز رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • کسری فتاحی رشته تحصیلی :مهندسی نفت - اکتشاف نفت محل سکونت :تهران-تهران
 • ایمان کازرانی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-رباط کریم
 • محمد مژده شفق رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • نگار روستایی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد آقاجانى رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • شکیبا اسماعیلی رشته تحصیلی :روانشناسی عمومی محل سکونت :البرز-کرج
 • محمدعلی روستایی رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :تهران-تهران
 • متین مقدم رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • صنوبر صبح بيداري رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا حمیدیپناه رشته تحصیلی :مهندسی برق محل سکونت :تهران-تهران
 • لیلا پاراس سیرت رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست محل سکونت :تهران-تهران
 • نازنین عرب رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • نگين قوچاني رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمدرضا رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد