لیست رزومه های کارشناس منابع انسانی
 • عباد شعبانی حسن سرایی رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست محل سکونت :تهران-تهران
 • سیدسعید غفرانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :فارس-شیراز
 • مهرناز اسماعیلی رشته تحصیلی :مدیریت منابع انسانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محسن ابراهیمی رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :تهران-تهران
 • امیر علی رشته تحصیلی :روانشناسی صنعتی سازمانی محل سکونت :البرز-کرج
 • نجفی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • کیانا حاجی علی اکبر رشته تحصیلی :فیزیک - اتمی محل سکونت :تهران-تهران
 • حمید صحاب بهمن زاده رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • داود داودنیا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • نرگس عباسی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • بی تا فنودی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • طاهره مقصودی رشته تحصیلی :MBA محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد