لیست رزومه های رشته آمار
  • زهرا کرمی رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-تهران
  • مینا هاشمی رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-تهران
  • سميرا مقصودى رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-تهران
  • رقیه رحیمی رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • راضیه تقیپور رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :قزوین-قزوین
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد