لیست رزومه های رشته الکتروتکنیک
  • سیدمجید دانشی رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :-
  • احسان انصاری رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-شهرضا
  • ﻣﻬﺪﻱ اﻓﺸﺎﺭﻱ رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-خوانسار
  • پدرام صدیقی رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :مرکزی-اراک
  • آرمان عالی پناه رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :تهران-تهران
  • جعفر ملکشاه رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :مازندران-نکا
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد