لیست رزومه های رشته روابط عمومی
  • محسن ابراهیمی رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :تهران-تهران
  • رضا سیفی نژاد رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :تهران-تهران
  • حسینی رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :خوزستان-اهواز
  • معصومه محمدي رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :-
  • احمدرضا حکمت رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد