لیست رزومه های رشته زمین شناسی
  • علی قاسمی رشته تحصیلی :زمین شناسی محل سکونت :تهران-ورامین
  • سمیه نوروزی رشته تحصیلی :زمین شناسی محل سکونت :تهران-تهران
  • زهرا سادات سیدمحمدی رشته تحصیلی :زمین شناسی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد