لیست رزومه های رشته شبکه‌های کامپیوتری
  • سیونا دانیالی رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • هادی ترکمن رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • آرش بهادر رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی کاظمی رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدي ابراهيم نيا رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • فرشید گودرزی رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • حمیدرضا رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • سينا آرشام رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • ساسان سلجوقی اول رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد