لیست رزومه های رشته مدیریت اجرایی
 • عارف تابنده حقیقی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهسا آهنگری رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه شیخ علیان رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • علی حسن پور رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • محسن شعبانیان رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :مازندران-رامسر
 • نسیم سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :لرستان-بروجرد
 • اعظم زینال زاده رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد باغستانی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • سعید مقدری رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • احسان غلامی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • ساناز روشنی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد