لیست رزومه های رشته مدیریت اجرایی
  • مهسا آهنگری رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه شیخ علیان رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • علی حسن پور رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • محسن شعبانیان رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :مازندران-رامسر
  • نسیم سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :لرستان-بروجرد
  • اعظم زینال زاده رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • نگار فیروزفر رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :البرز-کرج
  • سعید مقدری رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • احسان غلامی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • ساناز روشنی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد