لیست رزومه های رشته مدیریت دولتی
 • سعید صبوری رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :زنجان-خدابنده (قیدار)
 • فاطمه خانزاده اصل رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • فرزاد شیرالی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • فرهاد میرزائی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :-
 • حامد خوانساری رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • پروانه صفدريان رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعیده محمدکریمی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • میترا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مریم رشادی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • داود داودنیا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • جابر جمشیدی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • یلدا حقیقت گو رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مژگان وفایی نیا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :-
 • مطهره بک رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسن توسلی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد