لیست رزومه های رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک
  • مریم رشادی رشته تحصیلی :مدیریت کسب و کارهای کوچک محل سکونت :تهران-تهران
  • صفورا پرسا رشته تحصیلی :مدیریت کسب و کارهای کوچک محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدعلی ارسنجانی رشته تحصیلی :مدیریت کسب و کارهای کوچک محل سکونت :تهران-تهران
  • علیرضا ازگلی رشته تحصیلی :مدیریت کسب و کارهای کوچک محل سکونت :تهران-شمیرانات
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد