لیست رزومه های رشته معماری سیستم های کامپیوتری
  • سیونا دانیالی رشته تحصیلی :معماری سیستم های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • ساناز دوستی رشته تحصیلی :معماری سیستم های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
  • نیلوفر علینژاد رشته تحصیلی :معماری سیستم های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد