لیست رزومه های رشته مهندسی برق - مخابرات
  • کسری پهلوان رشته تحصیلی :مهندسی برق - مخابرات محل سکونت :تهران-تهران
  • سعید مقدری رشته تحصیلی :مهندسی برق - مخابرات محل سکونت :تهران-تهران
  • آتوسا نجفی رشته تحصیلی :مهندسی برق - مخابرات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد