لیست رزومه های رشته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
  • امین صالح نسب رشته تحصیلی :مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • آمنه اسکندري رشته تحصیلی :مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی محل سکونت :چهارمحال وبختیاری-شهرکرد
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد