لیست رزومه های رشته مهندسی شیمی - صنایع پلیمر
  • مصطفی بابانژاد رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - صنایع پلیمر محل سکونت :تهران-تهران
  • یاسمن کازرونی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - صنایع پلیمر محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد