لیست رزومه های رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت
  • محمد رضا خالدی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت محل سکونت :تهران-تهران
  • المیرا قراگوزلو رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد