لیست رزومه های رشته مهندسی صنایع - تولید صنعتی
 • نعیم ازوجی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • کیوان علیدوست ششکل رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • غزال شاه آبادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمود شاهرخی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • کورش غفاری اقدس رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • جواد گریوانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سميه سادات تقوي لاريجاني رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • شهروز اقبالی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سید سهیل حیدری بازاردهی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعیده غنیمتی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسین آلاحمد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد بهلولی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • فرزاد حقیقت رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا مقیمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • امید زندی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسام نجمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مصطفی رجبی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • مهدی سیدین رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :-
 • محمدعلی ارسنجانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • بهنام رییس الواعظین رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا اکبرفخرآبادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید نصیری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد