لیست رزومه های رشته مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی
  • ابوالفضل ناظر رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • رضا حسینی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدرضا رحيميان رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • فرهاد میرزائی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :-
  • محمد نیک نفس رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • رضا سبحاني رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-شهریار
  • فروغ پورانصاری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
  • مجید خسروی نژاد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
  • علیرضا ازگلی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-شمیرانات
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد