لیست رزومه های رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
 • زهره خوانساری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد علی خسروی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • فیروزه ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • مرضیه سامنی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • ترمه ناصری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • هدی جبلی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • هادی تقوی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :سیستان وبلوچستان-زاهدان
 • جعفری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • زانیار محمدی رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :تهران-تهران
 • نگين ملكي رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :-
 • فرزانه سادات غفوری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد