لیست رزومه های رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • محبوبه متقی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد علی ایرانمنش رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • حکیم ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • حسین پناه رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • الهه سادات شهرآئینی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی زندیه رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • رسول عظیمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه منتجبی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • یونس کرمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • آتوسا نجفی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • زینب اتفاقی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد