لیست رزومه های رشته مهندسی فناوری اطلاعات
  • محبوبه متقی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد علی ایرانمنش رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-شمیرانات
  • حکیم ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-شمیرانات
  • حسین پناه رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی زندیه رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • رسول عظیمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه منتجبی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • یونس کرمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • آتوسا نجفی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • زینب اتفاقی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد