لیست رزومه های رشته مهندسی معدن - استخراج معدن
  • مرتضی کریمی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - استخراج معدن محل سکونت :تهران-تهران
  • حسین سعدی خانی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - استخراج معدن محل سکونت :فارس-مرودشت
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد