لیست رزومه های رشته مهندسی معدن - اکتشاف معدن
  • ابوالفضل قاسمی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :مازندران-تنکابن
  • رضا قاسم پور رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :تهران-تهران
  • محمودرضا چگيني رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :تهران-تهران
  • شهاب الدین احمدی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد