لیست رزومه های رشته مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
  • محمدحسن قنبری فر رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
  • علیرضا کشتگر رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :تهران-تهران
  • احمد عویدزاده رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :اصفهان-اصفهان
  • علی شاهدی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :فارس-مرودشت
  • صادق ايزدخو رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :فارس-اقلید
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد