لیست رزومه های رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
  • رضا امینی گزیک رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد علی محمودی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • حسین نادری رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-تهران
  • آرمان ایزدی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-شهریار
  • قاسم مرزبان رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد