لیست رزومه های رشته مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
  • محمد جواد غیاثی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
  • حسین عیوض پور رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :البرز-کرج
  • علی وکیلی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
  • حسین نادری رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
  • امیر علیزاده رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدرضا دشتی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :بوشهر-کنگان (بوشهر)
  • جواد برهانی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد