لیست رزومه های رشته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
 • محمدصادق عبدالهی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • جواد فتحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سروش ممدوحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • فرشید گودرزی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه روستاکهن رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • شهریار طلایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :مرکزی-اراک
 • شروین نمکچیان رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهشید هاشمی فرد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا تنهائی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • هانیه رحمتی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • کمال مصدق رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد