لیست رزومه های رشته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  • محمدصادق عبدالهی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • جواد فتحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • سروش ممدوحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :البرز-کرج
  • فرشید گودرزی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه روستاکهن رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :البرز-کرج
  • شهریار طلایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :مرکزی-اراک
  • شروین نمکچیان رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • علیرضا تنهائی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • هانیه رحمتی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • کمال مصدق رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد