لیست رزومه های رشته مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
 • سید محمدرضا صادق الحسینی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد کاشی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • احمد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • زیبا بهاری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • سحر مبشر توفیقی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • امنه تفرشی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • اعظم مقدم رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • فائزه نیک بین رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا تنهائی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • سامان نجفزاده رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :کردستان-سنندج
 • صدف تاج اباد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • سپهر نراقیپور رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد