لیست رزومه های رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • علی ربیعی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • دانیال خواجه رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :گلستان-بندر ترکمن
 • سورنا بهرامی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهرناز صادقی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • امیر حسین شاهینی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد گیلی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • پویا شهبازی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-رباط کریم
 • روژین قارونی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • مرتضی پورمحمد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • اریک ولی جانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد بشرویه رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی رضایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • پريسا اردوانى رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • امیر حسین ملک احمدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • برزگر رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سميه جوادي رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حسین پرواسیده رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • علیرضا چگنی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
 • فاطمه ضرابی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • نرگس حاجی میرزایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مجید گلقندشتی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
 • امین میرزایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • پیام پرستوک رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • لقمان حیدری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مینا عابدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • شهریار طلایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :مرکزی-اراک
 • حاصلی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-اسلامشهر
 • تارا فراهانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مانا سادات پورحسینی اشکذری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • دنا نوروزی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سارا سیمدار رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • زهره احمدی مهر رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • رحیم عسگری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سارا سلطانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید خواجوند رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • دیبا تهجا رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • عضدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • الهام شجاعی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • آرمین سامانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • شادی شهبازی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهسا اشتهاردی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
 • شیما عزیزیان رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محمدرضا بیدار رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • امید میرعبدالعظیمی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • طاهره مقصودی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • نسیم میرعماد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سیدمحمدجواد صرفجو رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :گیلان-رشت
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد