لیست رزومه های رشته گرافیک
 • ارش قلیچ خان رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • بنیامین سلیمانی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • احسان اهارت رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • ساغر جلیلی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه بارکین رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • ملیکا ملکی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • افسانه فتح اللهی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-ری
 • ساسان داورپناه رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :سمنان-سمنان
 • علی حریریان رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد مسجدی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-ری
 • مینا نورعلیشاهی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • نازنین عرب رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
 • شایان اعرابی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد