لیست رزومه های استان آذربایجان شرقی
  • حسام یاری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • آرش کوچیان فرد رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • امیرحسین رضایی دهنوی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • وحید دولت شاهی رشته تحصیلی :ارتباط تصویری محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • حسین غفاری رشته تحصیلی :حقوق محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • اکبر رنجبر رشته تحصیلی : محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • مریم گرمرودی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :آذربایجان شرقی-میانه
  • علی بیرامی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد