لیست رزومه های استان خراسان رضوی
 • غلامرضا راه نشین رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • محمدرضا ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • جواد دلیرمقدم رشته تحصیلی :روانشناسی بالینی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • سمیرا عظیم رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • سید قاسم افخمی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • حسام صفاری مقم رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
 • مجید گلقندشتی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
 • مسعود صفاپور رشته تحصیلی : محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • محمدحسن قنبری فر رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • محمد باغستانی رشته تحصیلی :مهندسی راه آهن - حمل و نقل ریلی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • امین حکیمی رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی - ماشین های کشاورزی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • ساسان سلجوقی اول رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • فهیمه اسماعیلی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • سمانه فیضی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد