لیست رزومه های استان خوزستان
  • حسینی رشته تحصیلی :روابط عمومی محل سکونت :خوزستان-اهواز
  • محمدصادق منهاس رشته تحصیلی :نقشه کشی ساختمان محل سکونت :خوزستان-آبادان
  • فاضل رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - پالایش محل سکونت :خوزستان-آبادان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد