لیست رزومه های استان زنجان
  • مصطفی مصطفوی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :زنجان-زنجان
  • سعید صبوری رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :زنجان-خدابنده (قیدار)
  • مریم ورقایی رشته تحصیلی :مهندسی معماری محل سکونت :زنجان-زنجان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد