لیست رزومه های استان فارس
  • سیدسعید غفرانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :فارس-شیراز
  • طاهره اولیایی رشته تحصیلی :حقوق محل سکونت :فارس-شیراز
  • آرمان عدالتی دهنوی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :فارس-شیراز
  • بهروز عزیزی رشته تحصیلی : محل سکونت :فارس-شیراز
  • محمدحسین تصدیقی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :فارس-آباده
  • حسین سعدی خانی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - استخراج معدن محل سکونت :فارس-مرودشت
  • علی شاهدی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :فارس-مرودشت
  • صادق ايزدخو رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :فارس-اقلید
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد