لیست رزومه های استان لرستان
  • عرفان تابان مهر رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :لرستان-خرم آباد (لرستان )
  • امیر بارانی بیرانوند رشته تحصیلی :نقشه کشی ساختمان محل سکونت :لرستان-خرم آباد (لرستان )
  • نسیم سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :لرستان-بروجرد
  • مهدی بیرانوند رشته تحصیلی :برقکاری محل سکونت :لرستان-خرم آباد (لرستان )
  • فرهاد نادری زاده رشته تحصیلی :کارتوگرافی محل سکونت :لرستان-خرم آباد (لرستان )
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد