لیست رزومه های استان کرمانشاه
  • محسن کرمی رشته تحصیلی :فیزیک - هسته ای محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
  • عادل پیغانی رشته تحصیلی :مهندسی برق - کنترل محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
  • فاطمه امینی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد