فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور ناموران در نظر دارد به منظور انجام پروژه های در اختیار و پیش رو، توان نیروی انسانی خود را با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دیگر به عنوان همراهان بلند مدت گسترش دهد.

لذا بدین وسیله از شرکت هایی که دارای توانایی ارائه خدمات در بخش های مختلف فنی و مهندسی پروژه های نفت و گاز و همچنین معادن و فلزات هستند، درخواست میشود تا در صورت تمایل با مراجعه به سایت ناموران به آدرس www.namvaran.ir/outsourcing.html مشخصات شرکت خود شامل سوابق پروژه های انجام شده، محدوده کار و بخشهای مهندسی فعال را در فرم تهیه شده به این منظور تکمیل و ارسال نمایند.